Passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met de bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer werken alle scholen binnen Morgenwijzer hiervoor samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek (2813). Meer informatie over het samenwerkingsverband en over het ondersteuningsplan kunt u vinden op www.swvrijnstreek.nl .

Zorgplicht
Binnen het Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden binnen het onderwijs. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.

Ondersteuningsvormen
Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in de ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De nadruk ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is, pakken we samen op. Er zijn verschillende manieren om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken wordt.

Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, werkt Morgenwijzer met verschillende schillen:
1. De eerste schil betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de leerkrachten, aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten, IB-ers, dat ieder kind tot zijn recht komt. tot deze eerste schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen school en/of wijk.
2. Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken wij die uit de tweede schil. Deze bestaat uit bovenschoolse specialisten die bij Morgenwijzer werken (orthopedagogen met expertise op het gebied van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie), maar ook een groep mensen die meedenkt met de scholen en hun praktische hulp biedt. Het accent ligt hierbij voornamelijk op de expertise rondom gedrag.
3. De derde schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen Morgenwijzer voorhanden en zal waar nodig worden ingehuurd (AED, taalklas, RT, OnderwijsAdvies, enzovoort).

Basisaanbod:
Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.

Ondersteuning vanuit de school:
Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer. De leerkracht wordt ondersteund door de inzet van een onderwijsassistent en kan ook gebruikmaken van de het Centrum voor ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het gaat om ondersteuning waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind). De basis-plus-ondersteuning wordt omschreven in het groepsplan.

Ondersteuning met hulp van buiten de school:
Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen. Ook kan uw kind gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een externe deskundige (bijv. vanuit Morgenwijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider, Go voor jeugd!).

Speciale lesplaatsen:
Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige begeleiding, kan het in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelating aangevraagd.

Ondersteuningsgebieden
Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie. Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren wegen we allemaal mee om tot een passend antwoord te geven. Schoolondersteuningsprofiel;
Meridiaan - School ondersteuningsprofiel SWV PO Rijnstreek.pdf
 

Informatie nieuwe ouders