De ouderraad van de Meridiaan
De Meridiaan heeft een ouderraad die bestaat uit ouders die graag willen meehelpen met het organiseren van leuke en verantwoorde evenementen voor alle groepen gedurende het schooljaar. Dankzij de inzet van ouders, van ouderraad en ouders die ad hoc via de leerkracht benaderd worden, wordt het mogelijk om al deze leuke activiteiten te realiseren.

Evenementen per schooljaar:
* de schoolreisjes
* het sinterklaasfeest
* het kerstfeest
* Carnaval
* het Paasontbijt
* de kleuter dag
* de sport- en spelochtend voor kleuters
* de sportdagen
* het slotfeest
* de sponsorloop

De ouderraad besteedt bovendien aandacht aan bijzondere, blije, verdrietige en memorabele gebeurtenissen aangaande leerkrachten, ouders en kinderen.
Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier met alle evenementen en activiteiten!

Wie is de ouderraad?

Dagelijks bestuur ouderraad 2022/2023

Voorzitter: Michelle van den Hengel

Vice voorzitter: Sacha Oostrom-Holla

Secretaris: Ingrid de Lange / Jessica Mulder

Penningmeester: Ingrid Jansen

 

Leden van de ouderraad 2022-2023

Gwen de Jong

Ilse de Ru

Ingrid Jansen

Ingrid de Lange

Jessica Mulder

Lobke Zaalberg

Michelle van Hengel

Sacha Oostrom-Holla

Lindy ten Raa

Ilse van Duijvenbode

Judith van Steen

Communicatie vanuit de ouderraad
Communicatie wordt gedaan via de verslagen van de maandelijkse vergaderingen, via het verslag van de algemene ledenvergadering, via de leerkracht en het Meridiaantje.
 
Lid worden van de ouderraad
Als u meer betrokken wilt zijn bij alle leuke evenementen die op school georganiseerd worden, dan nodigen wij u van harte uit om u op te geven voor de ouderraad. Benoeming gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van elk schooljaar en is in principe voor de periode van drie jaar.
 
Deelcommissies evenementen
Voor alle evenementen worden jaarlijks deelcommissies benoemd. Dit gebeurt in onderling overleg. Zo wordt de tijd en aandacht die nodig is voor organisatie eerlijk verdeeld over het aantal ouderraadsleden. De deelcommissies werken nauw samen met de voor dat evenement verantwoordelijke leerkracht(en). Er is gezamenlijk overleg waarin de belangen van voornamelijk de kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten verenigd en zorgvuldig uitgewerkt worden. Tijdens de evenementen zorgen de leden van de deelcommissies er voor dat alles optimaal verloopt en begeleid wordt. Zo wordt de veiligheid en bovenal het plezier van uw kind(eren) gewaarborgd.

Maandelijkse ouderraadvergadering
Elke maand is er een ouderraadvergadering op school. Deze wordt voorgezeten door de voorzitter van de ouderraad. Verder zijn een afgevaardigde van de directie van school aanwezig, één teamlid (leerkracht) en alle ouderraadsleden. Tijdens de vergaderingen worden de voortgang van de evenementen besproken en bewaakt, bijzondere aandachtspunten hieromtrent besproken en punten ter verbetering benoemd. Daarnaast worden bijzondere items, ontwikkelingen of gebeurtenissen op school vanuit de directie te berde gebracht en besproken. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat via de website van de Meridiaan te downloaden is.

Ouderbijdrage: vrijwillig, maar noodzakelijk
Voor alle evenementen is geld nodig, de ouderbijdrage, omdat de Meridiaan net zoals alle basisscholen in Nederland, hiervoor geen extra financiële middelen vanuit de overheid ontvangt.
 
Factuur begin van het schooljaar 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u namens de penningmeester van de ouderraad een factuur en vragen wij u per kind deze bijdrage te voldoen. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zult u begrijpen dat die echt noodzakelijk is en dat het belangrijk is dat we dit met elkaar als ouders betalen om onze kinderen een onvergetelijke schooltijd te bezorgen. Niet iedereen echter is financieel in staat om deze bijdrage per kind te missen. Mocht dat in uw geval zo zijn, dan kunt u dit bespreken met de penningmeester of de directeur. Met deze voor u vervelende situatie houden wij uiteraard rekening. Uw kind zal daar niet de dupe van worden.
 
Hoogte van de ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de directie en de medezeggenschapsraad naar aanleiding van advies van de ouderraad. Het bedrag wordt kenbaar gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van elk schooljaar.
 
Besteding ouderbijdrage
Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan alle evenementen. Een kleiner deel aan aanvullend ondersteunend les- en speelmateriaal voor de kinderen en een nog kleiner deel aan een bloemetje of een kaartje voor bijzondere gebeurtenissen.
 
Beheer en budgettering ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Elk evenement wordt apart gebudgetteerd. Voor dit betreffende budget is elke deelcommissie verantwoordelijk. In de OR-vergaderingen komt ook dit maandelijks ter sprake. Voor de ouderbijdrage bestaat een speciaal bankrekeningnummer. Het financiële jaaroverzicht wordt gemaakt door de penningmeester en besproken in de algemene ledenvergadering van de ouderraad aan het begin van elk schooljaar waar u als ouder ook voor wordt uitgenodigd. Hierover kunt u dan ook vragen stellen.
 

Informatie nieuwe ouders